ALGEMENE VOORWAARDEN 2024 – De Groene Lobby

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de samenwerking tussen de Opdrachtgever en De Groene Lobby. Voor afstemming over de invulling van het project en eventuele wijzigingen, kan de Opdrachtgever de contactpersoon benaderen met wie de offerte is afgestemd.

Artikel 1 Algemene bepalingen

1.1. De algemene voorwaarden zijn opgesteld om de kwaliteit van onze projecten te kunnen waarborgen. In overleg kan worden afgeweken van deze algemene voorwaarden. Dit moet schriftelijk en uitdrukkelijk tussen De Groene Lobby en de Opdrachtgever overeengekomen zijn.

Artikel 2 Termijn accepteren, wijzigen en annuleren van de samenwerking

2.1. De samenwerking komt tot stand wanneer de offerte schriftelijk wordt goedgekeurd. De termijn voor het accepteren van de offerte, en dus het aanvragen van de opdracht, is ten minste 14 dagen voor de startdatum van het project.

2.1.1. Indien een aanvraag later dan deze termijn wordt gedaan, kan de uitvoer niet worden gegarandeerd, maar zal De Groene Lobby haar uiterste best doen om de opdracht te realiseren. Hiervoor kan een spoedtoeslag gerekend worden.

2.2. De inhoud van de opdracht kan tussentijds gewijzigd worden, ten minste 14 dagen voor de startdatum van het project.

2.2.1. Indien een opdracht later dan deze termijn wordt vergroot, kan de uitvoer niet worden gegarandeerd, maar zal de Groene Lobby haar uiterste best doen om de opdracht te realiseren. Hiervoor kan een spoedtoeslag gerekend worden.

2.2.2. Indien een opdracht later dan deze termijn wordt verkleind, kunnen kosten in rekening worden gebracht, om al gemaakte kosten te kunnen dekken. De kosten zijn afhankelijk van de termijn van wijziging:
▪ 8 tot 14 dagen voor start van de opdracht: 25% van het verschil in bedrag.
▪ 2 tot 7 dagen voor start van de opdracht: 50% van het verschil in bedrag.
▪ Binnen 48 uur voor start van de opdracht: 100% van het verschil in bedrag.

2.3. Wanneer de offerte reeds is goedgekeurd, kan de opdracht niet worden geannuleerd door de Opdrachtgever, tenzij dit in overleg gebeurt en dit schriftelijk wordt geaccordeerd door De Groene Lobby. Wel kan in overleg gekeken worden of de opdracht kan worden verplaatst. Indien de Opdrachtgever de opdracht toch na goedkeuring van de offerte annuleert, kunnen kosten in rekening worden gebracht, om al gemaakte kosten te kunnen dekken. De kosten zijn afhankelijk van de termijn van annulering:
▪ 8 tot 14 dagen voor start van de opdracht: 25% van het offertebedrag.
▪ 2 tot 7 dagen voor start van de opdracht: 50% van het offertebedrag
▪ Binnen 48 uur voor start van de opdracht: 100% van het offertebedrag

2.4. Indien De Groene Lobby twijfelt over het waarmaken van de opdracht en de te leveren kwaliteit, of juist gelooft dat meer inzet benodigd is, zal de Opdrachtgever direct op de hoogte gebracht worden. Vervolgens zal in overleg een oplossing worden gevonden.

Artikel 3 Betaling

3.1. De Groene Lobby streeft ernaar om conform offerte te facturen. Wanneer de inzet afwijkt van de offerte, zal op basis van nacalculatie worden gefactureerd.

3.2. De factuur dient binnen 14 dagen na ontvangst te worden betaald door de Opdrachtgever. Als deze termijn verstreken is, zal De Groene Lobby een herinnering sturen. Indien de factuur na uiterlijk 30 dagen nog niet betaald is, kan een rente van 5% in rekening worden gebracht en kan het openstaande bedrag gevorderd, inclusief de kosten voor vordering.

Artikel 4 Schade

4.1. De Groene Lobby spant zich in om haar diensten naar behoren uit te voeren. Ondanks deze inspanningen kan het voorkomen dat werknemers of gecontracteerden van De Groene Lobby schade veroorzaken aan de Opdrachtgever.

4.2. De Groene Lobby is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in verband staat met de uitvoering van de overeenkomst, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van De Groene Lobby.

4.3. De Opdrachtgever vrijwaart De Groene Lobby tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 5 Beeldmateriaal

5.1. In overleg met de Opdrachtgever kan De Groene Lobby een fotograaf inzetten op het evenement of project, die vrijuit zijn werk kan doen om beeldmateriaal vast te leggen van de uitvoer van de opdracht.

5.2. In overleg kan De Groene Lobby gebruik maken van de eventuele fotograaf die ingehuurd is door de Opdrachtgever. Dit beeldmateriaal zal achteraf worden gedeeld met De Groene Lobby.

5.3. De Groene Lobby is vrij om door de Opdrachtgever gemaakt beeldmateriaal van onze mensen, dat reeds via sociale media is verspreid, zelf verder te delen en te gebruiken, onder vermelding van de bron van het beeldmateriaal.